Kalendarium podatnika

 • Do 7 dnia każdego miesiąca:
  wpłata podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
 • Do 10 dnia każdego miesiąca:
  termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc za osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników.
 • Do 15 dnia każdego miesiąca:
  termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc dla podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników.
 • Do 15 dnia każdego miesiąca:
  termin złożenia miesięcznej informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych za miesiąc poprzedni.
 • Do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy:
  termin złożenia kwartalnej informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych za miesiąc poprzedni.
 • Do 20 dnia każdego miesiąca:
  • termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych
  • wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19%
 • Do 25 dnia każdego miesiąca:
  termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT oraz podatku akcyzowego.
 • Do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy:
  termin rozliczenia podatku VAT (VAT-7K) przez małych podatników.
 • Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym:
  termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).
 • Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:
  termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.